Кинопрожекции в киносалоните на CINEMA CITY

Синема Сити определя редовна цена за билет за редовни прожекции, от която дава отстъпки на определени категории лица и при определени условия:
  • намаление за лица с трайни увреждания  
           Намалението важи за всички лица, които са с трайни увреждания по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания и установят това обстоятелство с документ, удостоверяващ качеството на лице с трайно увреждане.
  • намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка
           Тези лица, при удостоверяване на качеството на лице с увреждане, което ползва инвалидна количка, ползват билет на стойност 0.00 лева, при условие че заемат определените за инвалидна количка места в киносалона и са придружени от лице, което може да полага грижи за тях и да ги асистира в случай на форсмажорни ситуации. Придружителят заплаща цена за билет, която се определя в зависимост от това дали има право да ползва отстъпка съгласно тези Общи Условия.