Абревиатури, които може да срещнете на сайтът ни

Абревиатури в българското здравеопазване, които може да срещнете в сайтът ни:

А

АГ-Акушерство и гинекология
АПМП-Амбулатория за първична медицинска помощ
АПМП-ГП-Амбулатория за първична медицинска помощ-групова практика
АПМП-ИП-Амбулатория за първична медицинска помощ–индивидуална практика

Б

БЗС-Български зъболекарски съюз
БЛС-Български лекарски съюз
БФС-Български фармацевтичен съюз
БЧК-Български червен кръст

В

ВМА-Военномедицинска академия

Д

ДКЦ-Диагностично-консултативен център
ДМСГД-Дом за медико-социални грижи за деца

З

ЗЗО-Закон за здравното осигуряване
ЗЗОЛ-Задължително здравно осигурено лице
ЗКНВП-Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
ЗЛЗ-Закон за лечебните заведения
ЗЛПХМ-Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
ЗБУТ-Здравословни и безопасни условия на труд

И

ИАЛ-Изпълнителна агенция по лекарствата
ИЛЧГ-Институт за лечение на чужди граждани

М

МБАЛ-Многопрофилна болница за активно лечение
МБАЛНП-Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия
МББАЛ-Многопрофилна болнична база за активно лечение
МДОЗС-Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар
МЗ-Министерство на здравеопазването
МЦ-Медицински център

Н

НЕЛК-Национална експертна лекарска комисия
НЗОК-Национална здравноосигурителна каса
НКБ-Национална кардиологична болница
НМТБ-Национална многопрофилна транспортна болница
НСБФТР-Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация
НЦЗИ-Национален център по здравна информация
НЦЗПБ-Национален център по заразни и паразитни болести
НЦООЗ-Национален център по опазване на общественото здраве

О

ОАРИЛ-Отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение
ОАИЛ-Отделение по анестезиология и интензивно лечение
ОДОЗС-Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар
ОДКВЗС-Областен диспансер за кожно-венерологични заболявания със стационар
ОДПЗС-Областен диспансер за психиатрични заболявания със стационар
ОДПФЗС-Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар

П

ПИМП Първична извънболнична медицинска помощ

Р

РЗОК-Районна здравноосигурителна каса
РИОКОЗ-Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
РЦЗ-Районен център по здравеопазване
РЗИ-Регионална здравна инспекция
РИО-Регионален инспектурат по образование

С

САГБАЛ-Специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение
СБАЛ-Специализирана болница за активно лечение
СБАЛАГ-Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология
СБАЛББ-Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести
СБАЛДБ-Специализирана болница за активно лечение по детски болести
СБАЛДОХЗ-Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания
СБАЛЕНГ-Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология
СБАЛИПБ-Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести
СБАЛЛЧГ-Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия
СБАЛНП-Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия
СБАЛО-Специализирана болница за активно лечение по онкология
СБАЛОБ-Специализирана болница за активно лечение по очни болести
СБАЛОТ-Специализирана болница за активно лечение по ортопедия и травматология
СБАЛССЗ-Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания
СБАЛТОСМ-Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина
СБВБДПЛ-Специализирана болница по вътрешни болести за долекуване и продължително лечение
СБДПЛ-Специализирана болница за долекуване и продължително лечение
СБДПЛР-Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
СБДПЛРДЦП-Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа
СБОБАЛ-Специализирана болница по очни болести за активно лечение
СБР-Специализирана болница за рехабилитация
СБРССЗ-Специализирана болница за рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания
СЗО-Световна здравна организация
СИМП-Специализирана извънболнична медицинска помощ
СОБАЛ-Специализирана очна болница за активно лечение
СХБАЛ-Специализирана хирургична болница за активно лечение

Т

ТЕЛК-Териториална експертна лекарска комисия

У

УМБАЛ-Университетска многопрофилна болница за активно лечение
УМБАЛСМ-Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина
УНГ-Уши, нос и гърло
УСБАЛ-Университетска специализирана болница за активно лечение
УСБАЛЕ-Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология
УСБАЛЛЧГ-Университетска специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия

X

ХЕИ-Хигиенно-епидемиологична инспекция, наследена от РИОКОЗ

Ц

ЦПИ-Център за психологически изследвания
ЦСМП-Център за спешна медицинска помощ